بازاریابی و بازرگانی بین المللی

وبلاگی در مورد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

1-      فرق ماموریت و چشم انداز چیست؟

2-      تعریف چشم انداز

3-      مبنای تفکر استراتژیک را بیان نموده و آنرا توضیح دهید

4-      هدف چیست و ویژگی های آن رابیان کنید

5-      ماموریت و ویژگی آن و فرق آن با هدف را بیان نمایید

6-      هدف یک شرکت باید چگونه باشد ومشترک بودن آن با چشم انداز را بیان نمایید

7-      استراتژی های دامی سازمان کدامند؟

8-      محیط سازمان و اجزای آن را تشریح کنید

9-      دوره ی زندگی سازمان را تشریح کنید

10-  تیم و مزایای آن را تعریف کنید

11-  منظور از هم افزایی هزینه ، بازده و تکنولوژی چیست؟

12-  سازمانهای قانون گذار ، پیرو و انقلابی را تشریح کنید

13-  استراتژی های کاهش ، تمرکز ، ادغام افقی ، ادغام عمودی ، ادغام رو به جلو ، ادغام رو به عقب و مشارکت را تشریح کنید

14-  شکاف عملیاتی و هوشیاری عملیاتی را تعریف کنید

15-  سطوح آمادگی چیست و جهت گیری کلان استراتژیک را توضیح دهید

16-  محیط صنعت ، محیط عملیاتی و محیط دور را تعریف کنید

17-  با توجه به دوره ی زندگی ، استراتژی مناسب برای هر دوره را بیان کنید